Oczekiwania wobec ucznia po ukończeniu klasy III

 

Oczekiwania wobec ucznia po ukończeniu klasy III

(opracowane na podstawie założeń programu nauczania pt. „Szkoła na miarę” przez wychowawcę)

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

– czyta płynnie i wyraziście wszystkie teksty literackie i informacyjne przeznaczone dla dzieci;

– sprawnie wyszukuje informacje w tekstach i innych źródłach;

– wykazuje systematycznie potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

– sprawnie korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń;

– regularnie bogaci zasób słownictwa i struktur składniowych;

– samodzielnie analizuje i interpretuje teksty kultury;

– bezbłędnie wyszukuje w tekstach wskazane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje bohaterów;

– recytuje wiersze i odtwarza role zawsze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji;

– samodzielnie tworzy i bezbłędnie zapisuje formy użytkowe: życzenia, zaproszenia, zawiadomienia, listy, notatki do kroniki;

– zawsze poprawnie redaguje ustne i pisemne wypowiedzi wielozdaniowe na podane tematy;

– stosuje właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;

– zawsze chętnie uczestniczy w rozmowach, zadaje pytania i odpowiada na nie, wyciąga wnioski i prezentuje własne zdanie;

– dostrzega i zawsze trafnie wskazuje związki przyczynowo-skutkowe;

– zawsze dba o bogactwo języka i kulturę wypowiedzi;

– bezbłędnie różnicuje pojęcia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie;

– pisze czytelnie i estetycznie, zawsze przestrzega zasad kaligrafii;

– zawsze samodzielnie i bezbłędnie redaguje oraz zapisuje opisy i krótkie opowiadania;

– zawsze przestrzega poprawności gramatycznej, stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej;

– bezbłędnie przepisuje, pisze z pamięci i ze słuchu;

– zawsze samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

– doskonale orientuje się w przestrzeni i na płaszczyźnie, bezbłędnie wskazuje i nazywa kierunki;

– sprawnie klasyfikuje obiekty, numeruje je, tworzy serie rosnące i malejące;

–biegle liczy w przód i w tył od danej liczby w zakresie ..1000....;

– bezbłędnie zapisuje cyframi, odczytuje i porównuje liczby w zakresie ..1000...;

– zawsze poprawnie zapisuje formuły działań matematycznych;

– sprawnie dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie .....100;

– bezbłędnie podaje z pamięci iloczyny w obrębie tabliczki mnożenia;

– zawsze sprawdza wyniki dodawania odejmowaniem, a mnożenia dzieleniem;

– oblicza bezbłędnie działania z niewiadomą w postaci okienka;

– samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe nawet o podwyższonym stopniu trudności, łącznie z zadaniami na porównywanie różnicowe;

– zawsze sprawnie i samodzielnie układa zadania tekstowe do podanych sytuacji, ilustracji i działań;

– zna i bezbłędnie stosuje w obliczeniach i sytuacjach codziennych poznane jednostki miar;

– zna i zawsze bezbłędnie wymienia nominały banknotów i monet;

– bezbłędnie posługuje się pojęciami: cena, ilość, wartość;

– sprawnie wykonuje obliczenia pieniężne, kalendarzowe i zegarowe;

– bezbłędnie odczytuje temperaturę i wskazania zegara w systemie 12- i 24-godzinnym;

– zna i właściwie stosuje znaki rzymskie od I do XII;

– zawsze bezbłędnie wymienia kolejne dni tygodnia i miesiące;

– sprawnie i zawsze poprawnie posługuje się pojęciami określającymi czas: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta;

– bezbłędnie zapisuje daty różnymi sposobami;

– sprawnie dokonuje mierzenia odcinków na płaszczyźnie, bezbłędnie rysuje odcinki o podanej długości;

– rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne, rysuje je w powiększeniu lub pomniejszeniu;

– bezbłędnie dorysowuje drugą połowę figur symetrycznych, kontynuuje regularne wzory;

– sprawnie oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

– zawsze samodzielnie prowadzi obserwacje i proste doświadczenia przyrodnicze;

– systematycznie obserwuje pogodę i samodzielnie wyciąga wnioski z dokonanych spostrzeżeń;

– biegle rozpoznaje typowe krajobrazy Polski;

– szczegółowo opisuje życie roślin i zwierząt w wybranych ekosystemach: las, park, pole uprawne, sad, ogród, łąka, zbiorniki wodne;

– rozpoznaje i nazywa wszystkie zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów;

– rozpoznaje i zawsze poprawnie nazywa poznane zwierzęta egzotyczne;

– rzeczowo objaśnia zależności zjawisk przyrody od pór roku;

– bezbłędnie wymienia sposoby przystosowania zwierząt do pór roku;

– zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

– zawsze bezbłędnie nazywa części ciała i wybrane narządy wewnętrzne człowieka i zwierząt;

– rozumie znaczenie racjonalnego żywienia i profilaktyki zdrowotnej;

– zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;

– wie, jakie są zagrożenia ze strony przyrody i potrafi wskazać sposoby przeciwdziałania im;

– rozumie i uzasadnia rolę i znaczenie zwierząt dla środowiska;

– wymienia liczne przykłady szkodliwych dla przyrody działań człowieka;

– rozumie potrzebę i systematycznie stosuje w praktyce oszczędzanie wody i segregację śmieci;

– zawsze chętnie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

– z własnej inicjatywy angażuje się w akcje ekologiczne wykraczające poza środowisko lokalne.

 

EDUKACJA PLASTYCZNA

– zawsze chętnie podejmuje działalność twórczą;

– stosuje zawsze bogate i różnorodne środki wyrazu;

– zawsze trafnie dobiera materiały, narzędzia i techniki plastyczne;

– ciekawie i oryginalnie komponuje na płaszczyźnie i w przestrzeni;

– zawsze twórczo i estetycznie ilustruje sceny realne i fantastyczne, wykonuje proste rekwizyty;

– systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska;

– często korzysta z przekazów medialnych;

– zawsze samodzielnie realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych;

– bezbłędnie rozpoznaje i nazywa poznane dzieła polskich i europejskich sztuk plastycznych, filmu i fotografii, architektury, rzemiosła i sztuki ludowej;

– samodzielnie opisuje dzieła sztuki, posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla poszczególnych dziedzin działalności twórczej.

 

EDUKACJA TECHNICZNA

– zna dobrze środowisko techniczne, doskonale rozumie znaczenie urządzeń elektrotechnicznych dla człowieka;

– zna i zawsze samodzielnie podaje sposoby wykorzystania sił przyrody dawniej i dziś;

– bezbłędnie rozpoznaje różne rodzaje maszyn i urządzeń transportowych i informatycznych, rozumie i zawsze trafnie określa ich wartość użytkową;

– rozpoznaje i bezbłędnie charakteryzuje różne rodzaje budowli;

– doskonale orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku;

– zawsze sprawnie realizuje zadania techniczne;

– zawsze samodzielnie korzysta z prostych instrukcji i schematów rysunkowych;

– często przedstawia własne pomysły rozwiązań prac papierowych i z tworzyw sztucznych;

– samodzielnie i zawsze dobrze planuje pracę, właściwie dobiera materiały;

– zawsze dba o pełne bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy;

– doskonale zna i zawsze stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków komunikacji;

– doskonale zna telefony alarmowe i wie, w jakich sytuacjach należy z nich korzystać;

– zna i potrafi zastosować w praktyce zasady zachowań w sytuacji wypadku.

 

EDUKACJA MUZYCZNA

– śpiewa z pamięci wszystkie poznane piosenki oraz hymn państwowy;

– samodzielnie realizuje różnymi formami ruchu i głosu wszystkie tematy rytmiczne;

– bezbłędnie rozpoznaje podstawowe elementy muzyki;

– zawsze bezbłędnie rozpoznaje podstawowe formy muzyczne oraz sposoby ich wykonania

(solo, chór, orkiestra);

– tworzy własne układy rytmiczne, zawsze chętnie improwizuje głosem, gestem i na instrumentach muzycznych;

– rozpoznaje głosy ludzkie (sopran, bas) i różne instrumenty muzyczne;

– gra proste rytmy i melodie z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i melodycznych;

– odczytuje bezbłędnie znaki notacji muzycznej;

– tańczy wszystkie poznane tańce ludowe;

– zawsze kulturalnie uczestniczy w koncertach i przyjmuje właściwą postawę podczas odtwarzania hymnu państwowego;

– aktywnie słucha muzyki, określa jej charakter i nastrój, tworzy ilustracje dźwiękowe do tekstów.

 

WYCHOWANIE I FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA

 

– sprawnie realizuje ćwiczenia równoważne, siłowe, wytrzymałościowe i w zakresie treningu zdrowotnego;

– zawsze wykazuje doskonałą zwinność, szybkość i gibkość w realizowanych zadaniach ruchowych (biegach, skokach, przeskokach, rzutach, chwytach, kozłowaniu piłki i innych);

– bezbłędnie przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń, koordynuje ruchy własnego ciała;

– zawsze sprawnie pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne, przeskakuje jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami;

– chętnie, zawsze sprawnie i zgodnie z przeznaczeniem posługuje się przyrządami do uprawiania sportów i wypoczynku;

– aktywnie uczestniczy w grach sportowych i zabawach terenowych;

– zawsze wzorowo przestrzega reguł, podporządkowuje się decyzjom sędziego;

– zawsze w pełni stosuje zasady zdrowej rywalizacji sportowej i kulturalnego kibicowania;

– systematycznie dba o utrzymywanie higieny osobistej i estetycznego wyglądu;

– rozumie i docenia rolę racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu;

– zna i rozumie trudności dzieci niepełnosprawnych i zawsze chętnie im pomaga;

– zawsze pamięta o zasadach bezpieczeństwa na drogach, w miejscu zabaw i gier ruchowych;

– wie, gdzie szukać i jak zorganizować pomoc w sytuacjach zagrożenia.

 

EDUKACJA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI ETYKI – ZACHOWANIE

 

– zawsze respektuje prawa innych;

– wie, że nie należy zaspokajać własnych potrzeb kosztem innych i w swoim postępowaniu zawsze kieruje się wspólnym dobrem;

– jest zawsze tolerancyjny, uczciwy i sprawiedliwy;

– przestrzega wszystkich ustalonych reguł;

– zawsze utrzymuje dobre relacje z rówieśnikami i dorosłymi;

– zawsze panuje nad swoimi emocjami, obiektywnie ocenia zachowanie swoje i innych;

– w swoim postępowaniu zawsze kieruje się dobrem i prawdomównością;

– zawsze otacza opieką i niesie pomoc potrzebującym;

– zna wszystkie obowiązki ucznia i zawsze sumiennie wywiązuje się z nich;

– zawsze szanuje i podtrzymuje tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe;

– okazuje zawsze należyty szacunek symbolom narodowym;

– bezbłędnie wymienia najważniejsze informacje o swojej ojczyźnie i Unii Europejskiej;

– zawsze pamięta o najważniejszych wydarzeniach historycznych;

– zna i ceni wartość pracy ludzi;

– czynnie uczestniczy w życiu klasy i w działaniach na rzecz środowiska lokalnego;

– zawsze potrafi rozpoznać niebezpieczeństwo;

– umie samodzielnie zorganizować pomoc w sytuacji zagrożenia.

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

– biegle obsługuje komputer;

– bezbłędnie nazywa elementy zestawu komputerowego;

– samodzielnie i sprawnie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi;

– samodzielnie korzysta z Internetu i multimediów jako źródeł informacji i komunikacji;

– sprawnie i samodzielnie nawiguje po stronach;

– samodzielnie tworzy różne teksty i rysunki w poznanych programach graficznych i tekstowych;

– zawsze sprawnie odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;

– zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i anonimowości kontaktów internetowych;

– zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i stosuje zalecane ograniczenia w pracy z komputerem.

 

 

 

 

 

 

 


Oczekiwania wobec ucznia po ukończeniu klasy II

(opracowane na podstawie założeń programu nauczania pt. „Szkoła na miarę” przez wychowawcę)

EDUKACJA POLONISTYCZNA

■ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo-skutkowe;

■ poprawnie pisze i łączy litery; zachowuje poprawność ortograficzną przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu,  oraz w pracach samodzielnych; samodzielnie układa i pisze zdania; redaguje opis, życzenia, list;

■ czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem; wyszukuje informacje w tekście; wciela się w role, odtwarza różne teksty z pamięci.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

■ biegle dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; sprawnie oblicza sumy i różnice w zakresie 100, oblicza działania z okienkami, sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 30;

■ samodzielnie analizuje, rozwiązuje, przekształca i układa zadania z treścią o różnym stopniu trudności, także na porównywanie różnicowe;

■ sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

■ aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata, prowadzi obserwacje i doświadczenia, wyciąga wnioski; zna zagrożenia ze strony  zjawisk przyrodniczych, wie, jak należy się zachować w sytuacjach takiego zagrożenia;

■ ma bogatą wiedzę o roślinach i zwierzętach;

■ rozumie wzajemne zależności między człowiekiem a środowiskiem; rozumie potrzebę ochrony środowiska i wie, jakie działania praktyczne służą jego ochronie;

EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE

■ ma twórcze podejście do zadań plastyczno-technicznych i wykonuje je estetycznie; rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki;

■ samodzielnie czyta instrukcję i pracuje zgodnie z nią; wycina, majsterkuje, łączy ze sobą różne materiały, eksperymentuje z kolorem;

■ przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy; zna i stosuje zasady ruchu drogowego.

EDUKACJA MUZYCZNA

■ chętnie śpiewa, tańczy, zna kroki wybranego tańca ludowego; gra proste melodie na wybranym instrumencie; odtwarza i tworzy rytmy oraz akompaniament na instrumentach perkusyjnych; twórczo uczestniczy w zabawach przy muzyce; potrafi zapisać i odczytać gamę; rozpoznaje instrumenty muzyczne należące do różnych grup.

WYCHOWANIE I FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA

■ jest bardzo sprawny/a fizycznie, zwinnie i szybko pokonuje przeszkody, rzuca i chwyta piłkę; bezbłędnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne; chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach, grach zespołowych i ćwiczeniach terenowych;

■ rozumie wpływ ruchu, higieny i odżywiania na zdrowie człowieka, przestrzega poznanych zasad higieny zdrowotnej.

EDUKACJA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI ETYKI – ZACHOWANIE

■ zawsze odpowiedzialnie wywiązuje się ze swoich obowiązków;

■ nie zraża się trudnościami, wytrwale dąży do celu;

■ zgodnie współpracuje w zespole i bawi się w grupie, aktywnie i twórczo uczestniczy w życiu klasy;

■ jest kulturalny/a, prawdomówny/a, troskliwy/a, koleżeński/a, szanuje innych; używa form grzecznościowych;

■ panuje nad emocjami;

■ dotrzymuje umów i zobowiązań;

■ identyfikuje się z rodziną, szkołą, miastem, krajem;

■ zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa;

■ samodzielnie radzi sobie z wieloma problemami, chętnie pomaga innym;

■ potrafi dokonać obiektywnej samooceny i oceny innych.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

■ sprawnie i samodzielnie obsługuje komputer;

■ biegle obsługuje edytor grafiki i tekstu;

■ samodzielnie wykonuje ćwiczenia.


Oczekiwania po klasie pierwszej 2010-11

 

Rozwój społeczno - emocjonalny ucznia

Uczeń potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami. Łatwo nawiązuje kontakt z nauczycielem. Zwykle pracuje samodzielnie. Potrafi skoncentrować się na pracy aż do ukończenia zadania. Dąży do ukończenia zadania. Sprawnie posługuje się narzędziami. Pracuje w tempie przewidzianym dla siedmiolatka. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Przynosi na zajęcia przybory i podręczniki. Jest punktualny. Jest staranny, nie niszczy przyborów. Słucha nauczyciela i wykonuje jego polecenia. Zwykle potrafi zachować się poprawnie w szkole i w miejscach publicznych. Ma pozytywny obraz samego siebie.

Umiejętności językowe

Uczeń potrafi wysłuchać krótkich wypowiedzi innych osób. Potrafi wymówić poprawnie wszystkie głoski. Zachęcony przez nauczyciela potrafi opowiedzieć o swoich przeżyciach. W wypowiedziach posługuje się prostymi zdaniami. Potrafi rozmawiać z kolegami. Na ogół stosuje zwroty grzecznościowe w rozmowach. Posiada zasób słów odpowiedni do swojego wieku. Potrafi uporządkować obrazki z historyjki obrazkowej oraz opowiedzieć, co one przedstawiają. Potrafi wygłosić z pamięci krótki wiersz. Potrafi przeczytać prosty tekst pisany lub drukowany. Potrafi poprawnie przeczytać znany mu tekst. Czyta w tempie odpowiednim do wieku. Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące przeczytanego tekstu. Potrafi pisać litery i wyrazy z zachowaniem odpowiednich ich kształtów. W dość dobrym tempie przepisuje krótkie teksty. Potrafi napisać z pamięci krótkie zdanie. Potrafi napisać pod kierunkiem nauczyciela kilka zdań na podany temat. Potrafi poprawnie zapisać wyrazy o trudnej pisowni. Rozróżnia samogłoski i spółgłoski. Potrafi wskazać nazwy rzeczy i czynności.

Myślenie matematyczne

Uczeń potrafi wyodrębnić zbiory elementów o podanych cechach. Zna nazwy i kolejność dni tygodnia. Potrafi odczytać na zegarze pełne godziny. Potrafi zmierzyć długość przedmiotu w cm i zapisać wynik pomiaru. Poprawnie używa pojęć: lżejszy, cięższy. Zna monety i banknoty używane w Polsce. Wykonuje proste obliczenia na złotówkach. Potrafi określić położenie przedmiotów i osób. Zna, rozróżnia i nazywa podstawowe figury geometryczne. Zna i potrafi zapisać cyfry, porządkuje liczby w zakresie stu, liczy pełnymi dziesiątkami do stu. Potrafi dodawać i odejmować w pamięci w zakresie od 0 do 20. Rozumie treść prostych zadań i z pomocą nauczyciela potrafi je rozwiązać.

Umiejętności badawcze

Pod kierunkiem nauczyciela uczeń chętnie dokonuje obserwacji zjawisk przyrodniczych i społecznych. Zna swój adres zamieszkania. Zna drzewa liściaste i iglaste. Wie, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie. Nie niszczy przyrody. Zna zawody swoich rodziców, potrafi wymienić członków rodziny, zna swoje obowiązki w rodzinie. Dba o czystość ciała i ubrania. Zna wartość odżywczą warzyw i owoców. Wie, jak zachować się przy stole.

Umiejętności artystyczne i ruchowe

Uczeń chętnie bierze udział w zajęciach muzycznych. Potrafi starannie wykonać pracę plastyczną na podany temat. Wykonuje prace staranne, doprowadza je do końca. Potrafi tak zaplanować pracę, by ukończyć ją w wyznaczonym czasie. Bezpiecznie posługuje się prostymi narzędziami. Potrafi dobrze wykonać ćwiczenia gimnastyczne przygotowane przez nauczyciela. Chętnie wykonuje polecenia nauczyciela.

 

 

 


 

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ks. Fr Blachnickiego 1 31-535 Kraków