Oczekiwania wobec ucznia po ukończeniu klasy I

Oczekiwania po klasie pierwszej

 Rozwój społeczno - emocjonalny ucznia

Uczeń potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami. Łatwo nawiązuje kontakt z nauczycielem. Zwykle pracuje samodzielnie. Potrafi skoncentrować się na pracy aż do ukończenia zadania. Dąży do ukończenia zadania. Sprawnie posługuje się narzędziami. Pracuje w tempie przewidzianym dla siedmiolatka. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Przynosi na zajęcia przybory i podręczniki. Jest punktualny. Jest staranny, nie niszczy przyborów. Słucha nauczyciela i wykonuje jego polecenia. Zwykle potrafi zachować się poprawnie w szkole i w miejscach publicznych. Ma pozytywny obraz samego siebie.

Umiejętności językowe

Uczeń potrafi wysłuchać krótkich wypowiedzi innych osób. Potrafi wymówić poprawnie wszystkie głoski. Zachęcony przez nauczyciela potrafi opowiedzieć o swoich przeżyciach. W wypowiedziach posługuje się prostymi zdaniami. Potrafi rozmawiać z kolegami. Na ogół stosuje zwroty grzecznościowe w rozmowach. Posiada zasób słów odpowiedni do swojego wieku. Potrafi uporządkować obrazki z historyjki obrazkowej oraz opowiedzieć, co one przedstawiają. Potrafi wygłosić z pamięci krótki wiersz. Potrafi przeczytać prosty tekst pisany lub drukowany. Potrafi poprawnie przeczytać znany mu tekst. Czyta w tempie odpowiednim do wieku. Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące przeczytanego tekstu. Potrafi pisać litery i wyrazy z zachowaniem odpowiednich ich kształtów. W dość dobrym tempie przepisuje krótkie teksty. Potrafi napisać z pamięci krótkie zdanie. Potrafi napisać pod kierunkiem nauczyciela kilka zdań na podany temat. Potrafi poprawnie zapisać wyrazy o trudnej pisowni. Rozróżnia samogłoski i spółgłoski. Potrafi wskazać nazwy rzeczy i czynności.

Myślenie matematyczne

Uczeń potrafi wyodrębnić zbiory elementów o podanych cechach. Zna nazwy i kolejność dni tygodnia. Potrafi odczytać na zegarze pełne godziny. Potrafi zmierzyć długość przedmiotu w cm i zapisać wynik pomiaru. Poprawnie używa pojęć: lżejszy, cięższy. Zna monety i banknoty używane w Polsce. Wykonuje proste obliczenia na złotówkach. Potrafi określić położenie przedmiotów i osób. Zna, rozróżnia i nazywa podstawowe figury geometryczne. Zna i potrafi zapisać cyfry, porządkuje liczby w zakresie stu, liczy pełnymi dziesiątkami do stu. Potrafi dodawać i odejmować w pamięci w zakresie od 0 do 20. Rozumie treść prostych zadań i z pomocą nauczyciela potrafi je rozwiązać.

Umiejętności badawcze

Pod kierunkiem nauczyciela uczeń chętnie dokonuje obserwacji zjawisk przyrodniczych i społecznych. Zna swój adres zamieszkania. Zna drzewa liściaste i iglaste. Wie, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie. Nie niszczy przyrody. Zna zawody swoich rodziców, potrafi wymienić członków rodziny, zna swoje obowiązki w rodzinie. Dba o czystość ciała i ubrania. Zna wartość odżywczą warzyw i owoców. Wie, jak zachować się przy stole.

Umiejętności artystyczne i ruchowe

Uczeń chętnie bierze udział w zajęciach muzycznych. Potrafi starannie wykonać pracę plastyczną na podany temat. Wykonuje prace staranne, doprowadza je do końca. Potrafi tak zaplanować pracę, by ukończyć ją w wyznaczonym czasie. Bezpiecznie posługuje się prostymi narzędziami. Potrafi dobrze wykonać ćwiczenia gimnastyczne przygotowane przez nauczyciela. Chętnie wykonuje polecenia nauczyciela.

 

 


 

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ks. Fr Blachnickiego 1 31-535 Kraków